Политика за поверителност на уебсайта
https://novagra.com.pl

ОБЩИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Администратор на личните данни, събирани посредством уебсайта https://novagra.com.pl, е фирма Novagra Sp. z o.o. със седалище на адрес: ul. Stanisława Staszica 21/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, адрес за изпращане: ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie, регистрирана в Търговския регистър с номер KRS: 0000701678, ДДС номер: 1182156807, REGON: 368619757, с фирмен капитал в размер: 5000, електронна поща: admin@novagra.com.pl, наричана по-нататък „Администратор”, едновременно представляваща и Изпълнител на услугата. място на водене на дейността: ul. Stanisława Staszica 21/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, адрес за изпращане: ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie, номер ДДС: 1182156807, REGON: 368619757, електронна поща (e-mail): admin@novagra.com.pl, наричана по-нататък „Администратор”.

Личните данни, събрани от Администратора посредством уебсайта, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък GDPR и закона за защита на личните данни от 10 май 2018 г.

ВИД ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛ И ОБХВАТ НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.

Администраторът обработва личните данни посредством уебсайта https://novagra.com.pl в случай:

когато потребителят използва формуляра за контакт. Личните данни се обработват въз основа на чл. 6, ал. 1 буква е) от GDPR като легитимен интерес на Администратора.

ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ.

Администраторът обработва следните категории лични данни на потребителя:

 • Име и фамилия,
 • Е-mail адрес,
 • Телефонен номер,

СРОК ЗА АРХИВИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Личните данни на потребителите се съхраняват от Администратора:

 • когато основа за обработка на данни е изпълнението на договора, толкова дълго, колкото това е необходимо за изпълнение на договора и след това за период, съответстващ на периода на внасяне на претенции. Ако специална разпоредба не предвижда друго, давността е шест години, а за искове за периодични обезщетения и претенции, свързани с водената стопанска дейност – три години.
 • когато основа за обработка на данните е предоставено съгласие, толкова дълго, докато съгласието бъде оттеглено и след оттегляне на съгласието за период от време, съответстващ на давността на исковете, които могат да бъдат повдигнати от Администратора и които могат да бъдат повдигнати срещу него. Ако специална разпоредба не предвижда друго, давността е шест години, а за искове за периодични обезщетения и претенции, свързани с водената стопанска дейност – три години.

По време на използване на уебсайта може да бъде изтеглена допълнителна информация, по-специално: IP адресът, приписан на компютъра на потребителя, или външният IP адрес на интернет доставчика, име на домейн, тип браузър, време за достъп, тип операционна система.

От потребителите също така могат да бъдат събирани навигационни данни, включително информация за връзки и препратки, които те решат да кликнат или други действия, предприети в уебсайта. Правното основание за този вид дейност е легитимният интерес на Администратора (чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR), който се състои в улесняване на използването на услуги, предоставяни по електронен път и подобряване на функционалността на тези услуги.

Предоставянето на личните данни от потребителя е доброволно.

Личните данни ще бъдат обработвани също така по автоматизиран начин чрез профилиране, ако потребителят изрази съгласие въз основа на чл. 6 ал. 1 буква a) от GDPR. Последицата от профилирането ще бъде приписване на профил на дадено лице с цел вземане на решения за него или анализ или прогнозиране на неговите предпочитания, поведение и нагласи.

Администраторът полага специални грижи за защита на интересите на субектите на данни и по-специално гарантира, че събраните от него данни са:

 • обработени в съответствие със закона,
 • събрани за конкретни, законни цели и не са подложени на допълнителна обработка, несъвместима с тези цели,

фактически правилни и адекватни по отношение на целите, за които се обработват и се съхраняват във форма, позволяваща идентифициране на субектите на данните не повече от необходимото за постигане на целта на обработката.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни на потребителите се предоставят на доставчици на услуги, използвани от Администратора при водене на уебсайта. Доставчиците на услуги, на които се предоставят лични данни, в зависимост от договорните условия и обстоятелствата, или подлежат на инструкциите на Администратора относно целите и методите на обработка на тези данни (обработващи единици) или сами определят целите и методите на тяхната обработка (администратори).

Личните данни на потребителите се съхраняват само на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

ПРАВО ЗА КОНТРОЛ, ДОСТЪП И КОРЕКЦИЯ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Лицето, субект на данните, има право за достъп до личните си данни и право да ги коригира, заличава, ограничава обработката, право за прехвърляне на данни, право за възражение, право за оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди оттеглянето.

Правни основания за искане на потребителя:

 • Достъп до данните – чл. 15 от GDPR
 • Корекция на данните – чл. 16 от GDPR.
 • Заличаване на данни (т. нар. право да бъдеш забравен) – чл. 17 от GDPR.
 • Ограничаване на обработката на данните – чл. 18 от GDPR.
 • Прехвърляне на данни – чл. 20 от GDPR.
 • Възражение – чл. 21 от GDPR
 • Оттегляне на съгласие – чл. 7 ал. 3 от GDPR.

С цел упражняване на правата, посочени в точка 2 можете да изпратите съответно електронно писмо на адрес: admin@novagra.com.pl.

В случай че потребителят поиска да упражни горните си права, Администраторът се съобразява с искането или отказва да го изпълни незабавно, но не по-късно от месец след получаването му. Ако обаче – поради сложния характер на искането или броя на исканията – Администраторът няма да може да изпълни искането в рамките на един месец, той ще го изпълни в рамките на следващите два месеца, като уведоми потребителя предварително в рамките на един месец от получаването на искането – за предвиденото удължаване на срока и причините за него.

В случай че обработването на лични данни нарушава разпоредбите на GDPR, субектът на данните има право да подаде жалба до председателя на Службата за защита на личните данни.

ФАЙЛОВЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)

Уебсайтът на Администратора използва файлове бисквитки „cookies”.

Инсталирането на файлове бисквитки е необходимо за правилното предоставяне на услугите на уебсайта. Бисквитките съдържат информация, необходима за правилното функциониране на уебсайта, а също така предоставят възможност за съставяне на обща статистика на посещенията в уебсайта.

Уебсайтът използва различни видове файлове бисквитки: постоянни

“Постоянни” файлове бисквитки: те се съхраняват в крайното устройство на потребителя през период, определен в параметрите на файловете бисквитки или докато потребителят ги изтрие.

Администраторът използва собствени файлове бисквитки с цел по-добро опознаване на начина, по който потребителят използва съдържанието на уебсайта. Файловете събират информация за начина на използвате на уебсайта от потребителя, вида на страницата, от която потребителят е пренасочен, броя на посещенията и времето на посещението на потребителя в уебсайта. Тази информация не записва конкретни лични данни на потребителя, но се използва за събиране на статистически данни за използването на уебсайта.

Потребителят има право да вземе решение за достъпа на файловете бисквитки до неговия компютър, като предварително ги избере в прозореца на браузъра си. Подробна информация за възможностите и начините за обслужване на файловете бисквитки е достъпна в настройките на софтуера (на уеб браузъра).

КРАЙНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Администраторът използва технически и организационни мерки, за да осигури защитата на обработваните лични данни, подходящи за заплахите и категориите на защитените данни, и по-специално защитава данните от разкриване на неупълномощени лица, отнемане от неупълномощено лице, обработване в нарушение на приложимите закони и промяна, загуба, повреда или унищожаване.

Администраторът предоставя подходящи технически мерки за предотвратяване на получаването и модифицирането от неупълномощени лица на лични данни, изпратени по електронен път.

За въпроси, които не са уредени в тази Политика за поверителност, се прилагат съответните разпоредби на GDPR и други приложими разпоредби на полското законодателство.